Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Společnost ARTIN, spol. s r.o., Id. IČ 255 31 115, s místem podnikání Purkyňova 670/142, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod C 30849 (dále jen "my"), považuje odpovědné shromažďování, používání a utajování shromážděných osobních údajů za velmi důležité pro budování důvěry se svými zákazníky a partnery. Tento přehled nejdůležitějších aspektů zpracování osobních údajů jsme připravili proto, abychom vám mohli poskytnout informace o tom, jak a proč zpracováváme vaše osobní údaje, a také vás informovat o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Doporučujeme vám, abyste se s těmito informacemi pečlivě seznámili. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části F tohoto dokumentu.

A. Obsah těchto zásad ochrany osobních údajů

Naším cílem je, aby naše zpracování údajů a tyto zásady ochrany osobních údajů byly co nejtransparentnější. Abychom toho dosáhli, připravili jsme stručné shrnutí toho, co tento dokument obsahuje:

 • náš závazek k zabezpečení dat (viz oddíl B);
 • kategorie osobních údajů, které zpracováváme, včetně příkladů osobních údajů (viz oddíl C);
 • účely, pro které je zpracování prováděno, s odpovídajícím a konkrétním právním základem a stanovenou dobou zpracování (viz oddíl D);
 • s kým a jakým způsobem sdílíte své údaje (viz oddíl E);
 • vaše práva týkající se zpracování vašich údajů a způsob jejich uplatnění (viz oddíl F).

Popis našeho používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií je uveden v našem samostatném Zásady používání souborů cookie. Kdykoli na našich webových stránkách hovoříme o zpracování údajů, odkazujeme na zpracování i v našich dalších online prezentacích.

B. Náš závazek k zabezpečení dat

Záleží nám na bezpečnosti informací. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení, zachovali přesnost údajů a zajistili jejich vhodné použití, zavedli jsme přiměřené technologické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení shromažďovaných informací. Při shromažďování nebo přenosu údajů používáme šifrovací technologii.

C. Personal data we collect

Zpracováváme zejména údaje, které jste nám sami poskytli nebo které jsme získali na základě vašeho používání webových stránek, našich produktů nebo služeb, vašich žádostí a životopisů, komunikace s námi, našich schůzek a akcí atd., jakož i údaje odvozené z těchto údajů.

Zpracováváme osobní údaje, které jsme rozdělili do několika kategorií:

 • Identifikační údaje, například jméno, příjmení nebo váš titul. Tyto údaje jsou důležité pro správné fungování našich služeb a komunikaci s vámi.
 • Kontaktní údaje, jako je adresa ulice, telefonní číslo a zejména e-mailová adresa. Ta je nezbytná pro komunikaci s vámi a provoz některých našich služeb.
 • Další osobní údaje poskytnuté vámi v životopise a profilu (dále jen "Ostatní osobní údaje"). Není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které zpracováváme, protože neexistuje jednotný vzor životopisu a každý z vás může dobrovolně poskytnout zcela jiné údaje. Zpravidla se zpracovávají tyto údaje: datum narození, fotografie, oblast práce, zkušenosti, vzdělání, občanství, jazykové znalosti, absolvované kurzy, školení a osvědčení, znalosti a dovednosti, osobní zájmy. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které nejsou pro daný účel nezbytné (např. rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu, kopie dokladů apod.) Je to nezbytné pro náborový proces.
 • Komunikační údaje, i.tj. informace o komunikaci s vámi, jako jsou e-maily, oznámení z hovorů apod.
 • Informace o používání webových stránek, i.tj. informace týkající se provozu na našich webových stránkách a vašeho chování na našich webových stránkách, jako je vaše IP adresa, protokoly protokolu HTTP získané prostřednictvím vašeho počítače, telefonu nebo tabletu, který používáte k přístupu na webové stránky.
 • Informace ze souborů cookie, tj. informace ze souborů cookie a dalších sledovacích technologií, které používáme. Další informace o používání souborů cookie a podobných technologií naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
 • Informace o využití produktů a služeb, tj.tj. informace o používání našich produktů a služeb, jako jsou záznamy o přístupu k našim produktům nebo službám, identifikace vašeho počítače, jeho IP adresa nebo název hostitele, obsah objednávek apod.

D. Účely zpracování údajů

Vaše osobní údaje můžeme jako správce zpracovávat pro účely níže uvedeného zpracování na uvedeném právním základě, a to po omezenou dobu a pouze ve vymezeném rozsahu.

V první části této kapitoly popisujeme zpracování vašich údajů v souvislosti s poskytováním našich produktů nebo služeb a náborovým procesem. Ve druhé části popisujeme zpracování související s používáním našich webových stránek.

Zpracování související s poskytováním našich produktů nebo služeb a s náborovým procesem.

D.1 Poskytování našich produktů a služeb nebo souvisejících informací

Můžeme shromažďovat osobní údaje potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše produkty nebo služby a komunikovat s vámi jako se zákazníkem nebo zástupcem zákazníka, zejména když:

 • zadejte objednávku;
 • kontaktujte nás pro pomoc nebo pro získání dalších informací;
 • využít naši zákaznickou podporu.

Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o nákupu, Informace o používání webových stránek, Informace o používání produktů a služeb a Údaje o komunikaci.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění smlouvy mezi vámi a námi a nutnost podniknout kroky na vaši žádost před uzavřením smlouvy, nebo pokud nejste přímou stranou této smlouvy, náš oprávněný zájem na plnění uzavřené smlouvy.

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání uzavřené smlouvy a plnění závazků vyplývajících z této smlouvy nebo po dobu 3 let od shromáždění údajů, pokud smlouva uzavřena není.

D.2 Proces náboru

Můžeme shromažďovat osobní údaje potřebné k hodnocení uchazečů o zaměstnání a náborového procesu, zejména pokud:

 • pošlete nám svůj životopis nebo žádost o zaměstnání;
 • účastnit se našich setkání nebo akcí.

Za tímto účelem jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Další osobní údaje a Komunikační údaje.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na hodnocení uchazečů o zaměstnání a náborového procesu v naší firmě.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 1 roku od okamžiku, kdy jsme získali váš životopis nebo žádost o zaměstnání, po uplynutí této doby vás můžeme požádat o souhlas. Souhlas nám však můžete udělit i před uplynutím této doby.

Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od okamžiku, kdy jsme získali váš souhlas se zpracováním údajů pro účely budoucího náborového procesu.

D.3 Ochrana před pirátstvím a neoprávněným používáním našich produktů a služeb.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem ochrany před pirátstvím a neoprávněným a nezákonným používáním našich produktů a služeb, abychom zajistili bezpečné používání našich služeb.

Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o používání webových stránek, informace o používání produktů a služeb, případně údaje o komunikaci.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na ochraně před pirátstvím a neoprávněným používáním našich produktů a služeb.

Údaje jsou zpracovávány po dobu maximálně 10 let od ukončení uzavřené smlouvy nebo po dobu 3 let od shromáždění údajů, pokud není uzavřena žádná smlouva.

D.4 Zlepšování našich produktů a služeb

Můžeme zpracovávat osobní údaje o tom, jak používáte naše produkty a služby, jaké funkce nejčastěji využíváte apod., abychom mohli lépe porozumět a sledovat trendy ve vývoji používání těchto produktů a služeb, a mohli je tak zlepšovat a dále rozvíjet k vaší spokojenosti.

Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o používání webových stránek, informace o produktech a službách a údaje o komunikaci.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na zlepšování našich produktů a služeb. Údaje jsou zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

D.5 Interní evidence, statistiky a ochrana našich práv a zájmů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem ochrany našich právních nároků obecně. Vaše údaje můžeme také použít pro účely vytváření statistických zpráv nebo záznamů, abychom měli důkaz o tom, že byla provedena platba za produkty a služby nebo že máte přístup k určitému produktu nebo službě pouze po určitou dobu nebo že můžete naše produkty a služby vyzkoušet pouze po omezenou dobu.

Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Další osobní údaje, Informace o používání webových stránek, Informace o produktech a službách, Údaje o nákupu a Údaje o komunikaci.

Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem na ochraně našich právních nároků. Údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu 16 let od ukončení uzavřené smlouvy s vámi.

D.6 Propagace a marketing našich produktů, služeb, náboru, schůzek a akcí.

Údaje, které jste nám poskytli v průběhu hodnocení, registrace nebo nákupu našich produktů a služeb, v kontaktním formuláři, v žádosti o zaměstnání, na našich setkáních a akcích, kterých jste se zúčastnili, můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o našich produktech a službách a zasílali vám novinky o produktu nebo službě, oznámení o nových verzích, upozornění na služby, bulletiny, poděkování za vaši účast na setkání nebo akci, informovali vás o dalších setkáních nebo akcích či nabídkách zaměstnání.

Za tímto účelem jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Další osobní údaje, Informace o používání webových stránek, Informace o používání produktů a služeb a Komunikační údaje.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na propagaci našich produktů, služeb, setkání, akcí a pracovních nabídek. Údaje jsou zpracovávány po dobu maximálně 6 měsíců po ukončení uzavřené smlouvy s vámi.

Pokud tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, zpracováváme je po dobu 5 let od okamžiku, kdy jsme získali váš souhlas se zpracováním údajů za účelem propagace a marketingu.

Kromě námitky proti zpracování pro marketingové účely (viz F.7) můžete kdykoli odmítnout zasílání jakýchkoli newsletterů pomocí odhlašovacích odkazů uvedených v zápatí každé zprávy a v takovém případě odstoupíme od veškerého zpracování podle tohoto oddílu.

D.7 Plnění zákonných povinností

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují, zejména v daňové oblasti. Musíme být také připraveni spolupracovat s orgány veřejné moci, pokud to vyžaduje zákon.

Za tímto účelem jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Informace o používání webových stránek, Údaje o nákupu, Informace o používání produktů a služeb a Údaje o komunikaci.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění našich zákonných povinností. Údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem.

Zpracování související s používáním webových stránek

D.8 Provoz webových stránek a jejich zabezpečení.

Zpracováváme informace o používání webových stránek a informace ze souborů cookie, které jsou nezbytné pro provoz webových stránek, včetně prezentace, funkčnosti webových stránek a zajištění vaší bezpečnosti. V rámci tohoto účelu vás identifikujeme jako návštěvníka během prohlížení webových stránek nebo při opakovaném přihlášení na našich webových stránkách. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem na řádné funkčnosti a provozu našich webových stránek.

Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu až 2 let od vaší návštěvy našich webových stránek.

D.9 Přizpůsobení webových stránek (preference)

Zpracováváme informace o používání webových stránek, abychom zachovali vaše preference a přizpůsobili webové stránky. Můžeme vám tak zjednodušit prohlížení webových stránek. Za tímto účelem přizpůsobujeme webové stránky - polohu, výběr jazyka a vaše zařízení vašim preferencím. Právním základem pro zpracování informací o používání webových stránek je náš oprávněný zájem na přizpůsobení webových stránek preferencím zákazníků.  Obecně uchováváme vaše osobní údaje po dobu až 2 let po vaší návštěvě našich webových stránek.

S vaším souhlasem zpracováváme také informace ze souborů cookie, které jsou nezbytné pro přizpůsobení webových stránek (preferenční soubory cookie), přičemž vaše údaje mohou být předány třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tedy váš souhlas, udělený prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.

D.10 Analýza návštěvnosti webových stránek (analytika)

Zpracování informací o používání webových stránek je nezbytné pro pochopení způsobu, jakým návštěvníci naše webové stránky používají. V rámci tohoto účelu sledujeme návštěvnost našich webových stránek, optimalizujeme naše webové stránky, zajišťujeme bezpečnost vašich údajů a zajišťujeme, aby webové stránky byly bezproblémové a uživatelsky přívětivé. Právním základem pro zpracování informací o používání webových stránek je náš oprávněný zájem na shromažďování informací o používání našeho webu pro jeho další zlepšování. Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu až 2 let od vaší návštěvy našich webových stránek.

S vaším souhlasem zpracováváme také informace ze souborů cookie, které jsou nezbytné pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek (statistické analytické soubory cookie), přičemž vaše údaje mohou být předávány také třetím stranám. Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.

D.11 Propagace a marketing na našich webových stránkách (marketing)

Informace o používání webových stránek zpracováváme podle potřeby, abychom získali informace o vašich osobních preferencích a mohli zobrazovat relevantní reklamu. V rámci tohoto účelu propagujeme a prodáváme produkty a služby, setkání a události a pracovní nabídky na webových stránkách a zobrazujeme vám marketingová sdělení týkající se produktů a služeb, setkání a událostí nebo pracovních nabídek, o které jste projevili zájem, a propagujeme naši značku prostřednictvím online propagace. Právním základem pro zpracování informací o používání webových stránek je náš oprávněný zájem na podpoře prodeje našich produktů a služeb, našich setkání a akcí a pracovních nabídek. Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu až 2 let od vaší návštěvy našich webových stránek.

S vaším souhlasem zpracováváme také informace ze souborů cookie, které jsou nezbytné pro cílení a zobrazování naší reklamy (marketingové soubory cookie), přičemž vaše údaje mohou být předávány také třetím stranám. Právním základem pro zpracování je zde tedy váš souhlas udělený prostřednictvím postranního panelu Cookies. Vaše údaje uchováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, v každém případě však nejdéle 2 roky od obdržení vašeho souhlasu.

E. Sdílení vašich údajů

Jsme správcem údajů. To znamená, že určujeme výše definované účely, pro které shromažďujeme vaše osobní údaje, určujeme zpracování vašich údajů a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými třetími stranami. Ty nám většinou pomáhají poskytovat vám naše produkty a služby. Působí jako zpracovatelé údajů a nepoužívají vaše osobní údaje k jiným účelům, než je uvedeno výše. V současné době žádná taková třetí strana neexistuje.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny také s dalšími subjekty, například se sociálními sítěmi, pokud k tomu získáme váš souhlas.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými třetími stranami, které vystupují jako další správci, pokud jsme povinni je sdílet podle platných právních předpisů (zejména s daňovými úřady nebo jinými státními orgány vykonávajícími své zákonné pravomoci) nebo pokud je takové sdílení vašich osobních údajů nezbytné k dosažení výše definovaných účelů, zejména účelu "Plnění" zákonných povinností (například se státními orgány nebo případně se stranami poškozenými vaším protiprávním jednáním).

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, které vystupují jako správci údajů a pomáhají nám zpracovávat vaše platby, jak je popsáno v rámci účelu "Poskytování našich produktů a služeb nebo souvisejících informací".

Pokud vaše osobní údaje předáváme zpracovatelům nebo správcům ve třetích zemích, činíme tak pouze tehdy, pokud existuje rozhodnutí Evropské komise, že určitá země mimo EU/EHP zajišťuje odpovídající úroveň ochrany, včetně případů, kdy zpracovatelé nebo správci přijali vhodná ochranná opatření, například závazná podniková pravidla (BCR) nebo standardní smluvní doložky (SCC).

Žádné osobní údaje neprodáváme, neposkytujeme ani nesdílíme žádnému jinému zpracovateli třetích stran ani za žádným účelem, který není uveden v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

F. Vaše práva spojená se zpracováním

Když zpracováváme vaše osobní údaje jako správce údajů, máme některá specifická práva a povinnosti, ale některá práva máte i vy. Můžete mít právo na: (i) požadovat přístup ke svým osobním údajům; (ii) odvolat svůj souhlas; (iii) požadovat opravu svých osobních údajů; (iv) požadovat výmaz svých osobních údajů; (v) požadovat omezení zpracování svých osobních údajů; (vi) požadovat přenositelnost osobních údajů; (vii) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; nebo (viii) podat stížnost.

Ve všech záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů, ať už se jedná o dotazy, uplatnění práv, podání stížnosti nebo cokoli jiného, nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese artin@artin.cz.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vaší žádosti, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O každém takovém prodloužení a jeho odůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, jak je popsáno níže.

F.1 Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány vaše osobní údaje, a v takovém případě požádat o přístup k vašim osobním údajům.

Informace o zpracování osobních údajů zahrnují účely a rozsah zpracování, příjemce údajů, dobu trvání zpracování, právo na opravu, výmaz, omezení zpracování a námitku proti zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu a zdroje osobních údajů (tyto informace jsou již uvedeny v tomto dokumentu).

Dále můžete mít právo získat kopii svých osobních údajů, které se zpracovávají. Za další požadované kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

F.2 Právo na odvolání souhlasu

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám udělili pro některé konkrétní účely. Můžete tak učinit na našich webových stránkách nebo nás kontaktovat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování údajů před tímto odvoláním.

F.3 Právo na opravu

Můžete mít právo požadovat od nás opravu nepřesných osobních údajů. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, zejména poskytnutím doplňujícího prohlášení.

F.4 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Máte právo na vymazání svých soukromých údajů v případech, kdy:

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromažďovali nebo zpracovávali,

 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné jiné převažující důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu;
 • osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. 

Toto právo však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění našich právních povinností nebo pro plnění úkolů, které nám byly svěřeny ve veřejném zájmu, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

F.5 Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete uplatnit v následujících případech:

 • zpochybňujete přesnost svých osobních údajů; v takovém případě můžete požádat o omezení zpracování, dokud nebude přesnost osobních údajů ověřena;
 • zpracování je v rozporu se zákonem a vy požadujete omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu;
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jste vznesli námitku proti zpracování svých osobních údajů; v takovém případě můžete požádat o omezení zpracování, dokud nebude ověřeno, zda převažují naše oprávněné zájmy.

F.6 Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat kopii svých osobních údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy. Pokud je to technicky možné, předáme vám nebo vámi určenému správci tyto údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rozsah poskytovaných údajů může být omezen tak, aby nedošlo k zásahu do práv a svobod jiných osob.

F.7 Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše údaje přestaneme zpracovávat, pokud neexistují žádné jiné převažující důvody pro zpracování nebo pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

F.8 Podání stížnosti

Dále můžete podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, tj. v našem případě u úřadu naší hlavní provozovny v České republice Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

F.9 Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální ke dni 3.4.2023. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, proto je pravidelně kontrolujte. Veškeré změny těchto Zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách.

We're here as well